[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
Gotowa dokumentacja na CD dla dyrektora szkoły
Forma produktu:4 płyty CD z zestawami dokumentacji
Opakowanie:Etui do przechowywania wszystkich płyt z cyklu
Cena jednej płyty:159 zł netto + 23% VAT
Koszty wysyłki:0 zł
Warunki zamówienia:Szczegóły
Autorzy:Eksperci i praktycy z wieloletnim doświadczeniem z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, wizytatorzy KO oraz inspektorzy ds. oświaty
Przykładowy dokument:Zestawienie zmian w prawie oswiatowym wraz z obowiazkami dyrektora przedszkola w roku 2017


Dokumentacja Dyrektora Szkoły na płytach CD

Roczny cykl płyt obejmuje ok. 500 gotowych do wykorzystania dokumentów

Kompletny zestaw dokumentacji potrzebnej do sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły na etapie planowania, kontroli, ewaluacji i wspomagania


Wartości publikacji:

 • gotowe dokumenty wypełnione wzorcową treścią dostosowaną do wymagań wobec szkół
 • wszystkie dokumenty opracowane zgodnie z wytycznymi MEN na rok szkolny 2017/2018
 • możliwość edycji każdego dokumentu i dostosowania do indywidualnej sytuacji/potrzeb placówki
 • dokumentacja na każdej płycie jest na bieżąco dostosowywana do kolejnych wytycznych oraz nowych regulacji MEN
 • dokumenty sprawdzone przez ekspertów – wizytatorów z kuratorium oświaty pod kątem zgodności z najnowszymi regulacjami MEN

PŁYTA CD:Planowanie i organizacja roku szkolnego 2017/2018 zgodnie z najnowszymi przepisami MEN

(wrzesień 2017)

Gotowa dokumentacja na CD dla dyrektora szkoły
VI. Projektowanie ewaluacji wewnętrznej zgodnej z kierunkami
 1. Projekt ewaluacji wewnętrznej. Obszar: Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych. Szkoła podstawowa
 2. Projekt ewaluacji wewnętrznej. Obszar: Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych. Szkoła ponadpodstawowa
 3. Projekt ewaluacji wewnętrznej. Obszar: Doradztwo zawodowe w szkole. Realizacja zadań w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów klas VII
 4. Projekt ewaluacji wewnętrznej. Obszar: Doradztwo zawodowe w szkole. Realizacja zadań w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów klas licealnych
 5. Projekt ewaluacji wewnętrznej. Obszar: Edukacja matematyczna w szkole. Rozwijanie umiejętności matematycznych uczniów klasy I
 6. Projekt ewaluacji wewnętrznej. Obszar: Edukacja matematyczna w szkole. Rozwijanie umiejętności uczenia się matematyki uczniów klas IV i VII
 7. Projekt ewaluacji wewnętrznej. Obszar: Edukacja przyrodnicza w szkole. Rozwijanie umiejętności uczenia się przyrody, biologii, chemii i fi zyki uczniów klas IV i VII (odpowiednio do założeń nowej podstawy programowej)
 8. Projekt ewaluacji wewnętrznej. Obszar: edukacja włączająca w szkole. Organizacja kształcenia specjalnego w szkole
 9. Projekt ewaluacji wewnętrznej. Obszar: Rozwijanie umiejętności dzieci w zakresie edukacji informatycznej w szkole w klasach I-III
 10. Projekt ewaluacji wewnętrznej. Obszar: Rozwijanie umiejętności dzieci w zakresie edukacji informatycznej w szkole w klasach IV-VII
 11. Projekt ewaluacji wewnętrznej. Obszar: Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły
Gotowa dokumentacja na CD dla dyrektora szkoły
IX. Uchwały rady pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018
 1. Uchwała w sprawie opinii dotyczącej dopuszczenia do użytku programów nauczania w roku szkolnym 2017/2018
 2. Uchwała w sprawie opinii dotyczącej organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018
 3. Uchwała w sprawie opinii dotyczącej powierzenia nauczycielowi stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego
 4. Uchwała w sprawie opinii propozycji przydzielenia nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
 5. Uchwała w sprawie programu wychowawczo-profi laktycznego na rok szkolny 2017/2018
 6. Uchwała w sprawie ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok szkolny 2017/2018
 7. Uchwała w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ustalonych przez dyrektora dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizowania przez ucznia indywidualnego programu lub toku nauki
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju
 11. Uchwała w sprawie zaopiniowania przedstawionego przez dyrektora szkoły zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej 3 lata szkolne oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018
 12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018
 13. Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie
Gotowa dokumentacja na CD dla dyrektora szkoły
X. Procedury i regulaminy w roku szkolnym 2017/2018
 1. Procedura realizowania edukacji domowej od 1 września 2017 r. dla szkół
 2. Procedura realizowania edukacji domowej od 1 września 2017 r. w szkołach. Wzór 1. Decyzja dyrektora w sprawie zezwolenia na realizację obowiązku edukacyjnego poza szkołą
 3. Procedura realizowania edukacji domowej od 1 września 2017 r. w szkołach. Wzór 2. Przekazanie odwołania wniesionego przez rodzica do kuratora oświaty
 4. Procedura realizowania edukacji domowej od 1 września 2017 r. w szkołach. Wzór 3. Zawiadomienie rodziców ucznia o wszczęciu postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia na realizację obowiązku edukacyjnego poza szkołą
 5. Procedura realizowania edukacji domowej od 1 września 2017 r. w szkołach. Wzór 4. Decyzja dyrektora w sprawie cofnięcia zezwolenia na realizację obowiązku edukacyjnego poza szkołą
 6. Procedura zwalniania ucznia z zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018
 7. Procedura zwalniania ucznia z zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018. Wniosek o zwolnienie ucznia z wychowania fizycznego/ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego
 8. Procedura zwalniania ucznia z zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018. Decyzja dyrektora szkoły w sprawie zwolnienia ucznia z wychowania fizycznego/ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego
 9. Procedura zwalniania ucznia z zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018. Wniosek o zwolnienie ucznia z nauczania drugiego języka obcego
 10. Procedura zwalniania ucznia z zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018. Decyzja dyrektora szkoły w sprawie zwolnienia ucznia z nauczania drugiego języka obcego
 11. Procedura zwalniania ucznia z zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018. Wniosek o zwolnienie ucznia z nauczania zajęć komputerowych/informatyki
 12. Procedura zwalniania ucznia z zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018. Decyzja dyrektora szkoły w sprawie zwolnienia ucznia z nauczania zajęć komputerowych/ informatyki
 13. Regulamin biblioteki szkolnej
 14. Regulamin działania rady pedagogicznej aktualny na 1 września 2017 r.
 15. Regulamin organizacji wycieczek
 16. Regulamin organizacji wycieczek. Harmonogram wycieczki (imprezy)
 17. Regulamin organizacji wycieczek. Karta wycieczki (imprezy)
 18. Regulamin organizacji wycieczek. Oświadczenie opiekunów i kierownika
 19. Regulamin organizacji wycieczek. Oświadczenie ucznia
 20. Regulamin organizacji wycieczek. Regulamin wycieczki
 21. Regulamin organizacji wycieczek. Zgoda – oświadczenie rodziców (opiekunów)
 22. Regulamin pracy w szkole
 23. Regulamin samorządu uczniowskiego aktualny na 1 września 2017 r.
 24. Regulamin świetlicy szkolnej
Gotowa dokumentacja na CD dla dyrektora szkoły
XI. Dotacja celowa w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie najnowszych przepisów
 1. Harmonogram wprowadzania dostępu do bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
 2. Procedura ubiegania się o dotację celową na rok 2017/2018
 3. Procedury ewidencjonowania i udostępniania podręczników ministerialnych oraz podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zakupionych ze środków dotacji docelowej
 4. Wzory formularzy o dotacje na podręczniki i materiały ćwiczeniowe na rok 2017/2018
 5. Wzory formularzy o dotacje na podręczniki i materiały ćwiczeniowe na rok 2017/2018. Zał. nr 1 - Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej w 2017 r. na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
 6. Wzory formularzy o dotacje na podręczniki i materiały ćwiczeniowe na rok 2017/2018. Zał. nr 2 - Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej w 2017 r. na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 7. Wzory formularzy o dotacje na podręczniki i materiały ćwiczeniowe na rok 2017/2018. Zał. nr 3 – Wniosek o udzielenie szkole prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2017 r. na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
 8. Wzory formularzy o dotacje na podręczniki i materiały ćwiczeniowe na rok 2017/2018. Zał. nr 4 - Wniosek o udzielenie dotacji celowej w 2017 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
 9. Wzory formularzy o dotacje na podręczniki i materiały ćwiczeniowe na rok 2017/2018. Zał. nr 5 - Wniosek o udzielenie dotacji celowej w 2017 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 10. Wzory formularzy o dotacje na podręczniki i materiały ćwiczeniowe na rok 2017/2018. Zał. nr 6 - Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2017 r. na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
 11. Wzory formularzy o dotacje na podręczniki i materiały ćwiczeniowe na rok 2017/2018. Zał. nr 7 - Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2017 r. na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 12. Wzory formularzy o dotacje na podręczniki i materiały ćwiczeniowe na rok 2017/2018. Zał. nr 8 - Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2017 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
 13. Wzory formularzy o dotacje na podręczniki i materiały ćwiczeniowe na rok 2017/2018. Zał. nr 9 - Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2017 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego


Gotowa dokumentacja na CD dla dyrektora szkoły
XII. Dla pracodawcy i pracownika od 1 września 2017 r.
 1. Procedura zatrudnienia do prowadzenia zajęć osoby niebędącej nauczycielem
 2. Regulamin pracy w Szkole
 3. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 4. Decyzja pracodawcy o odmowie udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych
 5. Decyzja pracodawcy o przyznaniu bezzwrotnej pomocy finansowej na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych
 6. Decyzja pracodawcy o odmowie udzielenia dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży
 7. Decyzja pracodawcy o odmowie udzielenia dofinansowania do wypoczynku urlopowego
 8. Decyzja pracodawcy o odmowie udzielenia pożyczki
 9. Decyzja pracodawcy o przyznaniu pożyczki
 10. Decyzja pracodawcy o udzieleniu dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży
 11. Decyzja pracodawcy o udzieleniu dofinansowania do wypoczynku urlopowego
 12. Odmowa przyznania zapomogi losowej
 13. Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania ze środków ZFŚS
 14. Rodzaje i wysokość przyznawanych środków na udzielanie pomocy materialnej w formie rzeczowej, finansowej lub w formie bonów, talonów i innych znaków uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi przez osoby uprawnione
 15. Tabela dofinansowania do imprez masowych dla wszystkich osób uprawnionych w formie wycieczek, kuligów, grzybobrania i innych form sportowo-rekreacyjnych, zakupu karnetów na basen, siłownię, fitness i inne zajęcia sportowo-rekreacyjne, w tym także do biletów wstępu na obiekty sportowo-rekreacyjne
 16. Tabela dofinansowania do opłat związanych z opieką nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego
 17. Tabela dofinansowania do wypoczynku
 18. Tabela dofinansowania do zakupu biletów wstępu do kina, teatru, opery, muzeum, galerii, filharmonii, na koncerty i inne wydarzenia kulturalno-artystyczne
 19. Umowa pożyczki na cele mieszkaniowe
 20. Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży ze środków ZFŚS
 21. Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku urlopowego ze środków ZFŚS
 22. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 23. Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS
 24. Wniosek o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych ze środków ZFŚS

PŁYTA CD:Zestawy narzędzi do badań wybranych zagadnień oraz wymagań MEN na rok 2017/2018

(listopad 2017)
PŁYTA CD:Zarządzanie pracą placówki po reformie oświaty

(styczeń 2018)
PŁYTA CD:Podsumowanie roku szkolnego 2017/2018 oraz przygotowanie do nowego roku szkolnego

(maj 2018)