[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
Gotowa dokumentacja na CD dla dyrektora szkoły
Forma produktu:4 płyty CD z zestawami dokumentacji
Opakowanie:Etui do przechowywania wszystkich płyt z cyklu
Cena jednej płyty:179 zł netto + 23% VAT
Koszty wysyłki:0 zł
Warunki zamówienia:Szczegóły
Autorzy:Eksperci i praktycy z wieloletnim doświadczeniem z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, wizytatorzy KO oraz inspektorzy ds. oświaty
Przykładowy dokument:Zakres i plan pracy dyrektora szkoły na rok szkolny 2018/2019


Dokumentacja Dyrektora Szkoły na płytach CD

Roczny cykl płyt obejmuje ok. 500 gotowych do wykorzystania dokumentów

Kompletny zestaw dokumentacji potrzebnej do sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły na etapie planowania, kontroli, ewaluacji i wspomagania


Roczny cykl 4 płyt obejmujący ok. 500 gotowych do wykorzystania dokumentów. Wszystkie dokumenty są przygotowane w wersji edytowalnej i wypełnione wzorcową treścią dostosowaną do aktualnych przepisów i najnowszych zmian w prawie oświatowym. Płyty ukazują się w miesiącach: wrzesień, listopad, styczeń, maj i zawierają dokumenty przydatne w danym okresie roku szkolnego.


PŁYTA CD:Awans zawodowy, ocena pracy, ewaluacja wewnętrzna i wdrożenie RODO

(listopad 2018)

Gotowa dokumentacja na CD dla dyrektora szkoły
III. Narzędzia do ewaluacji wewnętrznej

A. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci. Szkoła podstawowa

 1. Ankieta dla rodziców uczniów szkoły podstawowej. Bezpieczeństwo w sieci
 2. Ankieta dla uczniów szkoły podstawowej. Bezpieczeństwo w sieci
 3. Arkusz analizy dokumentów. Wyposażenie pracowni informatycznej w narzędzia zapewniające bezpieczeństwo w sieci
 4. Dyspozycje do wywiadu grupowego z nauczycielami informatyki w szkole podstawowej. Bezpieczeństwo w sieci
 5. Projekt ewaluacji wewnętrznej. Obszar: Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci

B. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych. Szkoła ponadpodstawowa

 1. Ankieta dla rodziców ucznia szkoły ponadpodstawowej. Bezpieczeństwo w sieci
 2. Ankieta dla ucznia szkoły ponadpodstawowej. Bezpieczeństwo w sieci
 3. Arkusz analizy dokumentów. Wyposażenie pracowni informatycznej w narzędzia zapewniające bezpieczeństwo w sieci
 4. Dyspozycje do wywiadu grupowego z nauczycielami informatyki. Bezpieczeństwo w sieci
 5. Projekt ewaluacji wewnętrznej. Obszar: Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych

C. Realizacja zadań w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów z uwzględnieniem nowych regulacji prawnych. Szkoła ponadpodstawowa

 1. Ankieta dla rodziców uczniów. Doradztwo zawodowe w szkole ponadpodstawowej
 2. Arkusz analizy dokumentów – dziennik pedagoga szkolnego/doradcy zawodowego. Doradztwo zawodowe w szkole ponadpodstawowej
 3. Arkusz obserwacji zajęć w ramach doradztwa zawodowego. Szkoła ponadpodstawowa
 4. Nauczyciele wychowawcy – wywiad grupowy. Doradztwo zawodowe w szkole ponadpodstawowej
 5. Projekt ewaluacji wewnętrznej. Obszar: Doradztwo zawodowe w szkole ponadpodstawowej. Realizacja zadań w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów z uwzględnieniem nowych regulacji prawnych

D. Realizacja zadań w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów z uwzględnieniem nowych regulacji prawnych. Szkoła podstawowa

 1. Ankieta dla rodziców uczniów. Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej
 2. Arkusz analizy dokumentów – dziennik pedagoga szkolnego/doradcy zawodowego. Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej
 3. Arkusz obserwacji zajęć w ramach doradztwa zawodowego. Szkoła podstawowa
 4. Projekt ewaluacji wewnętrznej. Obszar: Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej. Realizacja zadań w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów z uwzględnieniem nowych regulacji prawnych
 5. Wywiad grupowy z wychowawcami. Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej

E. Działania szkoły w zakresie wychowania do wartości i kształtowania patriotycznych postaw uczniów. Szkoła podstawowa

 1. Ankieta dla rodziców uczniów szkoły podstawowej. Obszar ewaluacji: Działania szkoły w zakresie wychowania do wartości i kształtowania patriotycznych postaw uczniów
 2. Ankieta dla uczniów szkoły podstawowej. Obszar ewaluacji: Działania szkoły w zakresie wychowania do wartości i kształtowania patriotycznych postaw uczniów
 3. Arkusz analizy dokumentów w zakresie wychowania do wartości i kształtowania patriotycznych postaw uczniów. Szkoła podstawowa
 4. Arkusz obserwacji zajęć wychowawczych. Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. Szkoła podstawowa
 5. Dyspozycje do wywiadu grupowego z nauczycielami przedmiotów. Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. Szkoła podstawowa
 6. Dyspozycje do wywiadu grupowego z wychowawcami klas. Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. Szkoła podstawowa
 7. Projekt ewaluacji wewnętrznej. Obszar: Działania szkoły w zakresie wychowania do wartości i kształtowania patriotycznych postaw uczniów. Szkoła podstawowa

F. Działania szkoły w zakresie wychowania do wartości i kształtowania patriotycznych postaw uczniów. Szkoła ponadpodstawowa

 1. Ankieta dla rodziców uczniów szkoły ponadpodstawowej. Działania w zakresie wychowania do wartości i kształtowania patriotycznych postaw uczniów
 2. Ankieta dla ucznia szkoły ponadpodstawowej. Działania w zakresie wychowania do wartości i kształtowania patriotycznych postaw uczniów
 3. Arkusz analizy dokumentów w zakresie wychowania do wartości i kształtowania patriotycznych postaw uczniów
 4. Arkusz obserwacji zajęć wychowawczych. Obszar: Działania w zakresie wychowania do wartości i kształtowania patriotycznych postaw uczniów. Szkoła ponadpodstawowa
 5. Dyspozycje do wywiadu grupowego z nauczycielami przedmiotów (bez wychowawstwa w roku szkolnym 2018/2019). Obszar: Działania w zakresie wychowania do wartości i kształtowania patriotycznych postaw uczniów. Szkoła ponadpodstawowa
 6. Dyspozycje do wywiadu grupowego z wychowawcami klas. Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. Szkoła ponadpodstawowa
 7. Projekt ewaluacji wewnętrznej. Obszar: Działania szkoły w zakresie wychowania do wartości i kształtowania patriotycznych postaw uczniów

G. Kształtowanie u uczniów samodzielności, kreatywności i innowacyjności w szkole podstawowej

 1. Ankieta dla rodziców uczniów SP. Kształtowanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności
 2. Arkusz obserwacji zajęć obowiązkowych
 3. Projekt ewaluacji wewnętrznej w szkole podstawowej. Obszar: Kształtowanie u uczniów samodzielności, kreatywności i innowacyjności w szkole podstawowej
 4. Pytania do wywiadu grupowego z nauczycielami przedmiotów. Obszar: Kształtowanie u uczniów samodzielności, kreatywności i innowacyjności
Gotowa dokumentacja na CD dla dyrektora szkoły
V. Awans zawodowy
 1. Informacja o prawie wglądu do akt przed wydaniem decyzji
 2. Karta oceny pracy
 3. Pismo Dyrektora do Rady Rodziców o opinię o pracy nauczyciela
 4. Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji
 5. Wniosek nauczyciela kontraktowego o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
 6. Wniosek nauczyciela mianowanego o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
 7. Wniosek nauczyciela o przerwanie stażu
 8. Wniosek nauczyciela o rozpoczęcie stażu
 9. Wniosek nauczyciela o wydanie nowego aktu nadania odpowiedniego stopnia awansu zawodowego w związku z uzyskaniem wyższego poziomu wykształcenia
 10. Wniosek nauczyciela stażysty o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
 11. Wniosek nauczyciela urlopowanego/zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy o podjęcie postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 12. Wniosek nauczyciela-dyrektora szkoły o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
 13. Wniosek o zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego nauczyciela
 14. Wyznaczenie opiekuna stażu
 15. Zaproszenie przedstawiciela związku zawodowego do udziału w pracach Komisji Egzaminacyjnej
 16. Zawiadomienie dla organu prowadzącego szkołę/sprawującego nadzór pedagogiczny o posiedzeniu Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego
 17. Zawiadomienie dla przedstawiciela organu prowadzącego szkołę
 18. Zawiadomienie o terminie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
 19. Zawiadomienie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego
Gotowa dokumentacja na CD dla dyrektora szkoły
VI. Wdrażanie RODO

A. Polityka RODO

 1. Polityka ochrony danych
 2. Załącznik nr 1. Wyznaczenie IOD
 3. Załącznik nr 10. Arkusz zarządzania ryzykiem
 4. Załącznik nr 11. Procedura postępowania w przypadku naruszenia danych osobowych
 5. Załącznik nr 12. Polityka realizacji praw osób, których dane dotyczą
 6. Załącznik nr 13. Polityka korzystania z usług podmiotów przetwarzających
 7. Załącznik nr 14. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
 8. Załącznik nr 15. Ewidencja umów powierzania przetwarzania danych osobowych
 9. Załącznik nr 16. Lista mechanizmów kontroli redukujących ryzyko
 10. Załącznik nr 2. Zakres zadań IOD
 11. Załącznik nr 3. Oświadczenia o braku konfliktu interesów IOD
 12. Załącznik nr 4. Zakres zadań Administratora Systemu Informatycznego
 13. Załącznik nr 5. Obszar przetwarzania danych
 14. Załącznik nr 6. Rejestr czynności przetwarzania danych
 15. Załącznik nr 7. Oświadczenie o znajomości i przestrzeganiu przepisów i zasad ochrony danych oraz zachowaniu tajemnicy danych osobowych
 16. Załącznik nr 8. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
 17. Załącznik nr 9. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych

B. Wzory dokumentów wynikających z RODO

 1. Arkusz oceny skutków dla ochrony danych
 2. Arkusz szacowania ryzyka
 3. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 4. Elementy wewnętrznej procedury postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych
 5. Ewidencja przydziału kluczy
 6. Informacja dla pracownika o stosowaniu monitoringu
 7. Informacja o wprowadzeniu monitoringu w danej jednostce
 8. Karta szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych
 9. Klauzula dla osób upoważnionych do odbioru ucznia
 10. Klauzula informacyjna dla pracowników i kandydatów do pracy
 11. Klauzula informacyjna dla rodzica
 12. Klauzula informacyjna i klauzula zgody dla członków rodzin pracowników w ramach pracowniczego ubezpieczenia grupowego
 13. Klauzula monitoringowa
 14. Klauzula poufności danych osobowych i sposobów ich zabezpieczania
 15. Klauzula zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych na CV
 16. Oświadczenia CV
 17. Oświadczenia o braku konfliktu interesów IODO
 18. Oświadczenie dotyczące odbioru dziecka ze świetlicy
 19. Oświadczenie o znajomości i przestrzeganiu przepisów i zasad ochrony danych oraz zachowaniu tajemnicy danych osobowych
 20. Polityka czystego biurka
 21. Przykładowa informacja w ogłoszeniu rekrutacyjnym
 22. Przykładowe zapisy rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w zakresie danych rekrutacyjnych i pracowniczych
 23. Raport z naruszenia ochrony danych
 24. Rejestr incydentów w ochronie danych
 25. Sposób oceny prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka
 26. Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola
 27. Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe w zbiorach danych
 28. Wykaz zbiorów danych osobowych
 29. Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych
 30. Wyznaczenie IODO w szkołach niesamorządowych
 31. Wyznaczenie IODO w szkołach samorządowych
 32. Wyznaczenie zastępcy IODO
 33. Wzór rejestru udostępnionych danych osobowych i podmiotów, którym udostępniono dane osobowe
 34. Zapisy regulaminu konkursu w zakresie RODO
 35. Zawiadomienie o czynnościach z udziałem IODO
 36. Zgoda na przetwarzanie danych oraz klauza informacyjna
 37. Zgoda na przetwarzanie danych pracowniczychPŁYTA CD:Podsumowanie I półrocza 2018/2019 sprawozdania, raporty, sprawy pracownicze

(styczeń 2019)
PŁYTA CD:Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019. Wyniki nadzoru i ewaluacji, klasyfikacja oraz ocena pracy

(maj 2019)