[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:24.10.2013
  • Aktualizowany: 04.09.2014
  • Liczba stron:7
Procedura organizowania nauczania indywidualnego

Procedura określa zasady organizacyjne oraz obowiązki dyrektora, wychowawcy i nauczycieli dotyczące nauczania indywidualnego. Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. ze zmianami (tekst jednolity Ustawa o systemie oświaty Dziennik Ustaw z 2004r. nr 256 pozycja 2572), Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2008r. nr 175 poz. 1086), Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 200 7r. nr 83 poz.562 ze zm.), Rozporządzenie MEN z 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 173 poz. 1072), Rozporządzenie MENiS z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. nr 23 poz. 225 ze zm.)

Podgląd stron

Procedura organizowania nauczania indywidualnego - strona 1 z 7
Procedura organizowania nauczania indywidualnego - strona 2 z 7
Procedura organizowania nauczania indywidualnego - strona 3 z 7
Procedura organizowania nauczania indywidualnego - strona 4 z 7
Procedura organizowania nauczania indywidualnego - strona 5 z 7
Procedura organizowania nauczania indywidualnego - strona 6 z 7
Procedura organizowania nauczania indywidualnego - strona 7 z 7