[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!

Regulamin serwisu

Niniejszy regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu www.nowynadzorpedagogiczny.pl, którego właścicielem jest Agencja Pracy Twórczej Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Żuławska 10, 60-412 Poznań.

Definicje


Administrator – Agencja Pracy Twórczej Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Żuławska 10, 60-412 Poznań, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000470869, kapitał zakładowy w kwocie: 5 000 zł, numer identyfikacji podatkowej NIP: 777-323-26-50.

Abonament – prawo do korzystania z płatnych Usług Serwisu, opłacane w kwocie i na okres określony w Cenniku

Cennik – zamieszczona w Serwisie w zakładce „Abonament” informacja o opłatach należnych Administratorowi za korzystanie z płatnych Usług Serwisu

Regulamin – niniejszy dokument

Serwis – portal internetowy dostępny pod adresem www.nowynadzorpedagogiczny.pl o tematyce adresowanej do dyrektorów szkół, a pośrednictwem którego Administrator świadczy usługi,

Treści – wszelkie informacje w postaci tekstu, schematów, utworów, nagrań, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia, umieszczone i udostępnione przez Administratora Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu.

Umowa - umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem na czas przewidziany zgodnie z Regulaminem.

Usługi – treści, pliki do pobrania, aplikacje internetowe, narzędzia, kanały komunikacji udostępniane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z Usług na zasadach określonych Regulaminem

Rozdział I – Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej i Treści, należą do Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Użytkownik nie jest uprawniony do publicznego udostępniania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób Treści ani do zachęcania lub zezwalania jakimkolwiek osobom trzecim na ich publiczne udostępnianie lub rozpowszechnianie w inny sposób, w tym w szczególności przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.
 3. Wszelkie zawarte w Serwisie treści objęte jego tematyką mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.

Rozdział II – Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu

 1. Usługi świadczone przez Administratora polegają na udostępnianiu Użytkownikom, drogą elektroniczną, całości lub części Treści, a także na korzystaniu z funkcjonalności serwisu i kontaktu z ekspertami udzielającymi odpowiedzi na pytania zadawane przez Użytkownika.
 2. Usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem Serwisu mogą być płatne lub bezpłatne.
 3. Korzystanie z usług bezpłatnych, takich jak konfiguracja indywidualnego konta, subskrypcja newslettera, wymaga jedynie rejestracji w Serwisie poprzez podanie aktywnego adresu poczty internetowej oraz ustanowienia indywidualnego hasła.
 4. Dostęp do usług płatnych, takich jak możliwość pobierania Treści w postaci edytowalnych plików oraz uzyskanie odpowiedzi na pytania zadane do eksperta, wymaga złożenia i opłacenia zamówienia na wybrany Abonament.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu wynikający z przyczyn od Administratora niezależnych.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu i dostępie do Serwisu, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Serwisu.
 7. Do korzystania z usług serwisu niezbędne jest posiadanie aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej. Użytkownik zobowiązuje się śledzić korespondencję i powiadomienia wysyłane przez Serwis na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji.
 8. Powiadomienia wysyłane z Serwisu do Użytkownika mające charakter potwierdzeń bądź informujące statusie zamawianych usług, wysyłane są wyłącznie drogą elektroniczną z poszanowaniem dobrych praktyk powszechnych w komunikacji internetowej.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczone wiadomości, jeżeli oprogramowanie pocztowe (serwer lub klient poczty) Użytkownika uniemożliwia dostarczenie wiadomości z Serwisu (np. poprzez blokady antyspamowe).
 10. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania swoich danych dostępowych do Serwisu (loginu i hasła) jakimkolwiek osobom trzecim. Udostępnienie loginu i/lub hasła przez Użytkownika jakiekolwiek nieuprawnionej osobie trzeciej uważane będzie za rażące naruszenie postanowień Regulaminu.
 11. Administratorowi przysługuje prawo kontroli korzystania z Usług świadczonych przy użyciu przyznanego Użytkownikowi loginu i hasła, poprzez zbieranie danych i prowadzenie rejestrów dokumentujących korzystanie z Serwisu przez Użytkownika.
 12. Administrator ma prawo tworzyć i wdrażać zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem Treści, jak również wdrażać rozwiązania techniczne umożliwiające identyfikację i weryfikację tożsamości Użytkownika.
 13. Administrator ma prawo rozwiązać z Użytkownikiem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu i zablokować mu dostęp do Usług w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
 14. Administrator dokłada staranności w celu zamieszczania w Serwisie informacji najbardziej aktualnych i pełnych, niemniej Administrator nie świadczy żadnych usług prawnych i nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za skutki zastosowania się lub wykorzystania informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym posłużenia się jakimikolwiek wzorami dokumentów udostępnianych za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik korzysta z powyższych Treści na własną odpowiedzialność.

Rozdział III – Dostęp do płatnych usług

 1. W celu uzyskania dostępu do Usług świadczonych odpłatnie konieczne jest złożenie zamówienia poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Serwisie oraz opłacenie Abonamentu.
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Użytkownika z postanowieniami Regulaminu, ich akceptacją i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
 3. Użytkownik składający zamówienie upoważnienia Administratora do przetwarzania danych osobowych Użytkownika będącego osobą fizyczną, zawartych w formularzu rejestracyjnym, w celu świadczenia Usług na rzecz Użytkownika oraz dla celów statystycznych.
 4. Abonament uznaje się za opłacony z chwilą wpłynięcia należności na rachunek bankowy Administratora lub po pozytywnej weryfikacji płatności online dokonywanej za pośrednictwem operatora obsługującego płatności internetowe w Serwisie.
 5. Administrator zobowiązuje się aktywować dostęp do płatnych usług Serwisu niezwłocznie po opłaceniu Abonamentu przez Użytkownika, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania należności na rachunku bankowym Administratora.
 6. Aktualna cena abonamentu za dostęp do Serwisu w podziale na różne okresy dostępu, podana jest na stronach Serwisu (zakładka „Abonament”). Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany cen Abonamentu oraz stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach.
 7. Użytkownik upoważnia Administratora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Rozdział IV – Umowa

 1. Zawarcie Umowy o oświadczenie usług płatnych następuje w wyniku złożenia i opłacenia zamówienia na dowolny Abonament w serwisie.
 2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 3. Z chwilą zakończenia okresu Abonamentowego wybranego przez Użytkownika następuję automatyczne wznowienie Abonamentu na kolejny analogiczny okres, który Użytkownik zobowiązuje się opłacić w terminie wskazanym na fakturze, wysyłanej po każdym wznowieniu do Użytkownika.
 4. Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy i zrezygnować z korzystania z płatnych Usług w kolejnych okresach abonamentowych, przesyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail kontakt@nowynadzorpedagogiczny.pl nie później niż 14 dni przed upływem obowiązującego okresu abonamentowego.
 5. Niedokonanie płatności za fakturę nie jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy i rezygnacją z płatnych Usług przez Użytkownika.
 6. Po upływie terminu płatności wskazanego na fakturze Administrator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do płatnych Usług do momentu opłacenia faktury przez Użytkownika.
 7. Użytkownikowi nie przysługuje prawo anulowania Abonamentu opłaconego lub wznowionego na warunkach opisanych w Regulaminie.

Rozdział V – Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, przetwarzanych w ramach świadczenia Usług jest Administrator (dalej także: Administrator Danych). Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. Dane przetwarzane są w celu realizacji Usług, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora jako Administratora Danych oraz w celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę. Podawanie przez Użytkowników ich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację w Serwisie, jak również skorzystanie z Usług, co w konsekwencji powoduje brak możliwości ich realizacji przez Administratora. Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Administrator Danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Użytkownika.
 2. Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym, Administrator przechowuje i przetwarza w sposób oraz w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz z ustawą z dna 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Rozdział VI – Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz problemy z korzystaniem ze świadczonych za jego pośrednictwem Usług należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres kontakt@nowynadzorpedagogiczny.pl z podaniem opisu i przyczyn reklamacji oraz podaniem danych identyfikujących reklamującego.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora następuje w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji.
 3. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przez Administratora przesłana na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia.

Rozdział VII – Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go przez Administratora w Serwisie.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. O ewentualnych zmianach Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez Administratora pocztą elektroniczną – na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy najpóźniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu. Oświadczenie Użytkownika w tym przedmiocie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. W zakresie nie uregulowanym Regulaminem, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i przepisy wykonawcze do tej ustawy, ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu lub Umowy jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu lub Umowy, których Stronom nie uda się w pierwszej kolejności rozwiązać ugodowo, podlegają następnie rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.