[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!

Regulamin sprzedaży

1

1.1.

Sprzedawcą jest Agencja Pracy Twórczej Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Żuławskiej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu , IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000470869, posługująca się numerem NIP: 777-323-26-50 oraz posiadającą numer REGON: 302483298, zwana dalej Agencją Pracy Twórczej.

1.2.

Zamawiającym jest osoba fizyczna nie będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹* Kodeksu cywilnego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

2

2.1.

Regulamin określa szczegółowe zasady sprzedaży publikacji cyklicznych na płytach CD obowiązujące w wydawnictwie Agencja Pracy Twórczej Sp. z o.o.

2.2.

Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu przepisu art. 384 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.) określający warunki zawierania umów pomiędzy kontrahentami, a Agencją Pracy Twórczej.

2.3.

Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym dla skorzystania z usług świadczonych przez Agencję Pracy Twórczej.

3

3.1.

Agencja Pracy Twórczej prowadzi sprzedaż publikacji cyklicznych na płytach CD za pośrednictwem sieci Internet; zamówienia można także przesyłać pocztą oraz faksem.

3.2.

Aby dokonać zakupu publikacji, należy wypełnić formularz zamówienia, podając dane do faktury z dokładnym adresem wysyłki oraz adres e-mail. Wysłanie przez Klienta wypełnionego formularza skutkuje przyjęciem zamówienia przez Agencję Pracy Twórczej.

4

4.1.

Dane osobowe Klienta podane w formularzu zamówienia podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem. Dane wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówienia oraz do komunikacji handlowej Agencji Pracy Twórczej ze swoimi klientami.

4.2.

Zamawiający wypełniając i zatwierdzając niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, potwierdza ich znajomość oraz wyraża zgodę na realizację transakcji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4.3.

Składając zamówienie Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

5

5.1.

Płatności za zamówioną publikację dokonywać należy przelewem w terminie podanym na fakturze dołączonej do przesyłki z publikacją.

5.2.

Cena publikacji zawiera koszty pakowania i wysyłki wszystkich płyt z cyklu.

6

Publikacje na płytach CD obejmują roczny cykl, na który składają się 4 płyty.

7

7.1.

Przedłużenie subskrypcji cyklu na kolejny rok nie wymaga odrębnego zamówienia i następuje automatycznie, o ile Zamawiający nie złoży pisemnej rezygnacji w ciągu 30 dni od otrzymania ostatniej płyty z cyklu.

7.2.

Wydawca nie przyjmuje rezygnacji w czasie trwania cyklu. Rezygnacja złożona w okresie trwania cyklu obowiązuje po jego zakończeniu.

8

Agencja Pracy Twórczej nie prowadzi wysyłki produktów "na próbę" tj. na bezpłatny okres testowania produktu.

9

9.1.

Agencja Pracy Twórczej przyjmuje reklamacje oraz gwarantuje wymianę wadliwych produktów wyłącznie w następujących przypadkach:
a) błędy drukarskie lub introligatorskie,
b) wadliwość nośnika CD,
c) innych wad produktu powstałych z winy Agencji Pracy Twórczej lub podczas transportu do Zamawiającego.

9.2.

Wszelkie reklamacje dotyczące wadliwych produktów winne być składane pisemnie na adres: Agencja Pracy Twórczej Sp. z o.o., Żuławska 10, 60-412 Poznań i zawierać opis wady wraz z wadliwym produktem.

10

Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z realizacji umowy zakupu jest sąd właściwy dla siedziby Agencji Pracy Twórczej.

11

Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z realizacji umowy zakupu jest sąd właściwy dla siedziby Agencji Pracy Twórczej.

12

Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z realizacji umowy zakupu jest sąd właściwy dla siedziby Agencji Pracy Twórczej.