Awans zawodowy, ocena pracy, ewaluacja wewnętrzna i wdrożenie RODO

XI. Awans zawodowy

 1. Informacja o prawie wglądu do akt przed wydaniem decyzji
 2. Karta oceny pracy
 3. Pismo Dyrektora do Rady Rodziców o opinię o pracy nauczyciela
 4. Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji
 5. Wniosek nauczyciela kontraktowego o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
 6. Wniosek nauczyciela mianowanego o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
 7. Wniosek nauczyciela o przerwanie stażu
 8. Wniosek nauczyciela o rozpoczęcie stażu
 9. Wniosek nauczyciela o wydanie nowego aktu nadania odpowiedniego stopnia awansu zawodowego w związku z uzyskaniem wyższego poziomu wykształcenia
 10. Wniosek nauczyciela stażysty o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
 11. Wniosek nauczyciela urlopowanego/zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy o podjęcie postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 12. Wniosek nauczyciela-dyrektora szkoły o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
 13. Wniosek o zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego nauczyciela
 14. Wyznaczenie opiekuna stażu
 15. Zaproszenie przedstawiciela związku zawodowego do udziału w pracach Komisji Egzaminacyjnej
 16. Zawiadomienie dla organu prowadzącego szkołę/sprawującego nadzór pedagogiczny o posiedzeniu Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego
 17. Zawiadomienie dla przedstawiciela organu prowadzącego szkołę
 18. Zawiadomienie o terminie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
 19. Zawiadomienie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego

XIII. Polityka RODO: Wzory dokumentów wynikających z RODO

 1. Arkusz oceny skutków dla ochrony danych
 2. Arkusz szacowania ryzyka
 3. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 4. Elementy wewnętrznej procedury postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych
 5. Ewidencja przydziału kluczy
 6. Informacja dla pracownika o stosowaniu monitoringu
 7. Informacja o wprowadzeniu monitoringu w danej jednostce
 8. Karta szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych
 9. Klauzula dla osób upoważnionych do odbioru ucznia
 10. Klauzula informacyjna dla pracowników i kandydatów do pracy
 11. Klauzula informacyjna dla rodzica
 12. Klauzula informacyjna i klauzula zgody dla członków rodzin pracowników w ramach pracowniczego ubezpieczenia grupowego
 13. Klauzula monitoringowa
 14. Klauzula poufności danych osobowych i sposobów ich zabezpieczania
 15. Klauzula zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych na CV
 16. Oświadczenia CV
 17. Oświadczenia o braku konfliktu interesów IODO
 18. Oświadczenie dotyczące odbioru dziecka ze świetlicy
 19. Oświadczenie o znajomości i przestrzeganiu przepisów i zasad ochrony danych oraz zachowaniu tajemnicy danych osobowych
 20. Polityka czystego biurka
 21. Przykładowa informacja w ogłoszeniu rekrutacyjnym
 22. Przykładowe zapisy rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w zakresie danych rekrutacyjnych i pracowniczych
 23. Raport z naruszenia ochrony danych
 24. Rejestr incydentów w ochronie danych
 25. Sposób oceny prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka
 26. Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola
 27. Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe w zbiorach danych
 28. Wykaz zbiorów danych osobowych
 29. Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych
 30. Wyznaczenie IODO w szkołach niesamorządowych
 31. Wyznaczenie IODO w szkołach samorządowych
 32. Wyznaczenie zastępcy IODO
 33. Wzór rejestru udostępnionych danych osobowych i podmiotów, którym udostępniono dane osobowe
 34. Zapisy regulaminu konkursu w zakresie RODO
 35. Zawiadomienie o czynnościach z udziałem IODO
 36. Zgoda na przetwarzanie danych oraz klauza informacyjna
 37. Zgoda na przetwarzanie danych pracowniczych