[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
Gotowa dokumentacja na CD dla dyrektora szkoły
Forma produktu:4 płyty CD z zestawami dokumentacji
Opakowanie:Etui do przechowywania wszystkich płyt z cyklu
Cena jednej płyty:179 zł netto + 23% VAT
Koszty wysyłki:0 zł
Warunki zamówienia:Szczegóły
Autorzy:Eksperci i praktycy z wieloletnim doświadczeniem z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, wizytatorzy KO oraz inspektorzy ds. oświaty
Przykładowy dokument:Zakres i plan pracy dyrektora szkoły na rok szkolny 2018/2019


Dokumentacja Dyrektora Szkoły na płytach CD

Roczny cykl płyt obejmuje ok. 500 gotowych do wykorzystania dokumentów

Kompletny zestaw dokumentacji potrzebnej do sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły na etapie planowania, kontroli, ewaluacji i wspomagania


Roczny cykl 4 płyt obejmujący ok. 500 gotowych do wykorzystania dokumentów. Wszystkie dokumenty są przygotowane w wersji edytowalnej i wypełnione wzorcową treścią dostosowaną do aktualnych przepisów i najnowszych zmian w prawie oświatowym. Płyty ukazują się w miesiącach: wrzesień, listopad, styczeń, maj i zawierają dokumenty przydatne w danym okresie roku szkolnego.


PŁYTA CD:Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019

Sprawozdania, raporty, ruch kadrowy

(maj 2019)

Gotowa dokumentacja na CD dla dyrektora szkoły
III. Sprawozdania, raporty, podsumowania
 1. Sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej „Działania szkoły w zakresie wychowania do wartości i kształtowania patriotycznych postaw uczniów” w szkole ponadpodstawowej
 2. Sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej w zakresie „Działania szkoły w zakresie wychowania do wartości i kształtowania patriotycznych postaw uczniów” w szkole podstawowej
 3. Sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej w zakresie „Bezpieczeństwo w sieci. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych”. Szkoła ponadpodstawowa
 4. Sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej w zakresie „Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci”. Klasy 4-8 szkoły podstawowej
 5. Sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej w zakresie „Doradztwo zawodowe w szkole”. Realizacja zadań w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów klas 7-8 z uwzględnieniem nowych regulacji prawnych
 6. Sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej w zakresie „Doradztwo zawodowe w szkole ponadpodstawowej”
 7. Sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej w zakresie „Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów”. Szkoła podstawowa
 8. Sprawozdanie z realizacji zadań wychowawcy klasy za rok szkolny 2018/2019
 9. Sprawozdanie z realizacji zadań zespołu ds. opracowania IPET
 10. Sprawozdanie z realizacji zadań zespołu wychowawczego za rok 2018/2019
 11. Sprawozdanie z realizacji zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia w ramach organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom uzdolnionym
 12. Sprawozdanie z realizacji zajęć specjalistycznych w roku szkolnym 2018/2019
 13. Sprawozdanie z wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego za rok szkolny 2018/2019
 14. Sprawozdanie zespołu przedmiotowego za rok szkolny 2018/2019
 15. Sprawozdanie z realizacji zadań psychologa w roku szkolnym 2018/2019
Gotowa dokumentacja na CD dla dyrektora szkoły
IV. Ocena pracy nauczyciela lub dyrektora
 1. Arkusz analizy spełnienia kryteriów w ramach oceny pracy nauczyciela dyplomowanego
 2. Arkusz analizy spełnienia kryteriów w ramach oceny pracy nauczyciela kontraktowego
 3. Arkusz analizy spełnienia kryteriów w ramach oceny pracy nauczyciela mianowanego
 4. Arkusz analizy spełnienia kryteriów w ramach oceny pracy nauczyciela stażysty
 5. Arkusz analizy stopnia realizacji planu rozwoju nauczyciela kontraktowego
 6. Arkusz analizy stopnia realizacji planu rozwoju nauczyciela mianowanego
 7. Arkusz analizy stopnia realizacji planu rozwoju nauczyciela stażysty
 8. Arkusz samooceny nauczyciela dyplomowanego. Analiza spełnienia kryteriów w ramach oceny pracy
 9. Arkusz samooceny nauczyciela kontraktowego. Analiza spełnienia kryteriów w ramach oceny pracy
 10. Arkusz samooceny nauczyciela mianowanego. Analiza spełnienia kryteriów w ramach oceny pracy
 11. Arkusz samooceny nauczyciela stażysty. Spełnienie kryteriów w ramach oceny pracy
 12. Karta samooceny pracy dyrektora nieprowadzącego zajęć dydaktycznych
 13. Karta samooceny pracy dyrektora prowadzącego zajęcia dydaktyczne
 14. Opinia Rady Rodziców w sprawie oceny pracy nauczyciela
 15. Wniosek do doradcy metodycznego lub nauczyciela dyplomowanego o opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela
 16. Wniosek do Samorządu Uczniowskiego o opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela
 17. Wniosek o dokonanie oceny pracy dyrektora
 18. Karta oceny pracy dyrektora
 19. Kryteria oceny pracy dyrektora
 20. Pismo w sprawie uwag i zastrzeżeń do projektu oceny pracy
 21. Procedura dokonywania oceny pracy dyrektora
 22. Wniosek dyrektora o ocenę pracy
 23. Wniosek dyrektora o ponowne ustalenie oceny jego pracy
 24. Wniosek nauczyciela czasowo p.o. dyrektora o ocenę pracy
 25. Wniosek nauczyciela czasowo p.o. dyrektora o ponowne ustalenie oceny jego pracy
Gotowa dokumentacja na CD dla dyrektora szkoły
V. Awans zawodowy
 1. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
 2. Akt nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego
 3. Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego
 4. Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego (nauczyciel akademicki ze stopniem naukowym, 3 lata pracy)
 5. Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego (nauczyciel akademicki ze stopniem naukowym, 5 lat pracy)
 6. Informacja o braku możliwości otwarcia stażu (nieprzepracowanie wymaganego okresu)
 7. Informacja o otwarciu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego
 8. Informacja o otwarciu stażu na stopień nauczyciela mianowanego
 9. Informacja o powierzeniu funkcji opiekuna stażu
 10. Informacja o przedłużeniu powierzenia funkcji opiekuna stażu
 11. Informacja o przedłużeniu stażu nauczyciela
 12. Informacja o wyznaczeniu opiekuna stażu
 13. Odmowa nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
 14. Odwołanie od ustalonej oceny pracy
 15. Opinia innych podmiotów w sprawie oceny pracy nauczyciela
 16. Opinia o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu
 17. Protokół z przebiegu pracy komisji egzaminacyjnej
 18. Protokół z przebiegu pracy komisji kwalifikacyjnej
 19. Sprawozdanie dyrektora z ostatnich trzech lat pracy. Awans zawodowy
 20. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
 21. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
 22. Wezwanie do usunięcia braków we wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego
 23. Wniosek nauczyciela o niestosowanie przepisów dotyczących awansu zawodowego
 24. Wniosek o otwarcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego
 25. Wniosek o otwarcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego
 26. Wniosek o otwarcie stażu w skróconym wymiarze (nauczyciel posiada tytuł naukowy doktora)
 27. Wniosek o otwarcie stażu w skróconym wymiarze (nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego na podstawie art. 9a ust. 3 KN)
 28. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego
 29. Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
 30. Zarządzenie w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej
 31. Zaświadczenie o akceptacji komisji kwalifikacyjnej
 32. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu
 33. Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego
 34. Zawiadomienie o dokonywanej ocenie pracy
 35. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
 36. Zgoda na wprowadzenie zmian w planie rozwoju zawodowego
 37. Zobowiązanie do wprowadzenia zmian w planie rozwoju zawodowego w trakcie stażu
Gotowa dokumentacja na CD dla dyrektora szkoły
VIII. Dokumenty kadrowe
 1. Aktualizacja informacji o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej
 2. Informacja dla obecnego pracownika o zmianie formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 3. Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej - wzór I
 4. Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej - wzór II
 5. Informacja o zmianie postaci prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 6. Konsultacja w sprawie zamiaru wypowiedzenia stosunku pracy
 7. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 8. Kwestionariusz osobowy dla pracownika
 9. Miesięczna karta ewidencji czasu pracy nauczyciela
 10. Pismo w sprawie przywrócenia do pracy nauczyciela przebywającego w stanie nieczynnym
 11. Procedura przejścia na wersję elektroniczną dokumentacji pracowniczej
 12. Procedura wydawania kopii dokumentów z akt osobowych pracownika
 13. Propozycja ograniczenia zatrudnienia
 14. Protokół zniszczenia dokumentacji pracowniczej nieodebranej przez uprawnionego
 15. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem na jego wniosek
 16. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie częściowej likwidacji placówki lub zmian organizacyjnych
 17. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek orzeczenia lekarskiego o niezdolności do pracy
 18. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania (umowy o pracę) w razie negatywnej oceny pracy
 19. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania (umowy o pracę) w razie cofnięcia skierowania do nauczania religii
 20. Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem
 21. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
 22. Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem za wypowiedzeniem
 23. Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia
 24. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
 25. Stwierdzenie wygaśnięcia stosunku pracy nauczyciela z mocy prawa
 26. Stwierdzenie wygaśnięcia stosunku pracy nauczyciela z powodu prawomocnego ukarania dyscyplinarnego
 27. Umowa o pracę
 28. Wniosek o wydanie kopii całości dokumentacji pracowniczej
 29. Wniosek o wydanie kopii części dokumentacji pracowniczej
 30. Wniosek o zwolnienie od pracy na wyjście w sprawach osobistych
 31. Wypowiedzenie umowy o pracę
 32. Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas zastępstwa
 33. Wypowiedzenie warunków umowy o pracę
 34. Zawiadomienie byłego pracownika o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczejPŁYTA CD:Planowanie i organizacja roku szkolnego 2019/2020

(wrzesień 2019)
PŁYTA CD:Ewaluacja, kontrola i monitorowanie pracy placówki w roku szkolnym 2019/2020

(listopad 2019)
PŁYTA CD:Podsumowanie I i rozpoczęcie II semestru w szkole

(styczeń 2020)