Plany finansowe, awans zawodowy, ocena pracy oraz ewaluacja wewnętrzna

VI. (Awans zawodowy) Awans na nauczyciela kontraktowego

 1. Akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego
 2. Akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego (nauczyciel akademicki)
 3. Arkusz analizy formalnej dokumentacji - wniosku na stopień nauczyciela kontraktowego
 4. Decyzja w sprawie odmowy nadania stopnia nauczyciela kontraktowego
 5. Informacja o powierzeniu funkcji opiekuna stażu
 6. Informacja o przedłużeniu powierzenia funkcji opiekuna stażu
 7. Informacja o przedłużeniu stażu nauczyciela
 8. Informacja o sporządzeniu projektu oceny dorobku zawodowego przez opiekuna stażu na stopień nauczyciela kontraktowego
 9. Informacja o wyznaczeniu opiekuna stażu
 10. Ocena dorobku zawodowego
 11. Projekt oceny dorobku zawodowego
 12. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu
 13. Protokół z przebiegu pracy komisji kwalifikacyjnej
 14. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
 15. Wezwanie do usunięcia braków we wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
 16. Wniosek o odstąpienie od stosowania przepisów Karty Nauczyciela dotyczących awansu zawodowego - rozdziału 3a Karty Nauczyciela
 17. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego
 18. Zarządzenie w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej
 19. Zaświadczenie o akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego
 20. Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego
 21. Zawiadomienie o miejscu i terminie egzaminu na stopień nauczyciela kontraktowego
 22. Zgoda na wprowadzenie zmian w planie rozwoju zawodowego
 23. Zobowiązanie do poprawienia planu rozwoju zawodowego
 24. Zobowiązanie do wprowadzenia zmian w planie rozwoju zawodowego

VII. (Awans zawodowy) Awans na nauczyciela mianowanego

 1. Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego (nauczyciel akademicki ze stopniem naukowym, 3 lata pracy)
 2. Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego (nauczyciel akademicki ze stopniem naukowym, 5 lat pracy)
 3. Informacja o braku możliwości rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego
 4. Informacja o otwarciu stażu na stopień nauczyciela mianowanego
 5. Informacja o powierzeniu funkcji opiekuna stażu
 6. Informacja o przedłużeniu powierzenia funkcji opiekuna stażu
 7. Informacja o przedłużeniu stażu na wyższy stopień awansu zawodowego
 8. Informacja o sporządzeniu projektu oceny dorobku zawodowego przez opiekuna stażu na stopień nauczyciela mianowanego
 9. Informacja o wyznaczeniu opiekuna stażu
 10. Ocena dorobku zawodowego
 11. Projekt oceny dorobku zawodowego
 12. Protokół z przebiegu pracy komisji egzaminacyjnej
 13. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
 14. Wezwanie do usunięcia braków we wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego
 15. Wniosek o odstąpienie od stosowania przepisów Karty Nauczyciela dotyczących awansu zawodowego - rozdziału 3a Karty Nauczyciela
 16. Wniosek o otwarcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego
 17. Wniosek o otwarcie stażu w skróconym wymiarze (nauczyciel posiada tytuł naukowy doktora)
 18. Wniosek o otwarcie stażu w skróconym wymiarze (nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego na podstawie art. 9a ust. 3 KN)
 19. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
 20. Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
 21. Zaświadczenie dyrektora po odbytym stażu
 22. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
 23. Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego
 24. Zawiadomienie o miejscu i terminie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
 25. Zgoda na wprowadzenie zmian w planie rozwoju zawodowego
 26. Zobowiązanie do poprawienia planu rozwoju zawodowego
 27. Zobowiązanie do wprowadzenia zmian w planie rozwoju zawodowego

XIII. (Ewaluacja wewnętrzna) Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. Szkoła ponadpodstawowa

 1. Ankieta dla rodziców
 2. Ankieta dla ucznia
 3. Arkusz obserwacji zajęć obowiązkowych
 4. Projekt ewaluacji wewnętrznej
 5. Pytania do wywiadu grupowego z nauczycielami