Regulamin sprzedaży

§ 1

DEFINICJE

 1. Wydawnictwo – podmiot o nazwie Grupa Wydawnicza Semantika sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Żuławskiej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000470869, posługująca się numerem NIP: 777-323-26-50, numer REGON: 302483298, zajmujący się sprzedażą towarów (publikacje i czasopisma) oraz świadczący usługi (dostęp do serwisów internetowych dla profesjonalistów; organizacja szkoleń, konferencji, seminariów i e-kursów).
 2. Zamawiający – osoba fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która poprzez Portal zawiera umowę z Wydawnictwem w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą. Jak również osoba fizyczna zawierająca umowę z Wydawnictwem w celach bezpośrednio związanych z jej działalnością zawodową.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki korzystania z Portalu oraz zasady i warunki świadczenia usług i sprzedaży towarów przez Wydawnictwo oferowanych poprzez Portal.
 4. Portal – serwis internetowy prowadzony przez Wydawnictwo, dostępny pod adresem: www.nowynadzorpedagogiczny.pl
 5. Produkty – towary i usługi będące przedmiotem umowy z Zamawiającym, dostępne i świadczone przez Wydawnictwo poprzez Portal.
 6. Cena - ceny Produktów oferowanych przez Wydawnictwo na stronach Portalu są cenami brutto. Podawane są w złotych polskich. Ceny są wiążące w chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
 7. Zapłata – data uznania rachunku bankowego Wydawnictwa lub data faktycznego otrzymania należności przez Wydawnictwo.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowy, w rozumieniu przepisu art. 384 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U.2017.459), określający warunki zawierania umów pomiędzy Zamawiającym a Wydawnictwem dokonywanych poprzez Portal.
 2. Umowy nie są zawierane drogą telefoniczną.
 3. Do składania zamówień poprzez Portal uprawnieni są wyłącznie Zamawiający spełniający warunki określone w § 1 pkt. 2.
 4. Konsumenci (w rozumieniu art. 221 kc) zainteresowani produktami Wydawnictwa oferowanymi na stronach Portalu proszeni są o bezpośredni kontakt z Wydawnictwem, m.in. pisząc na adres biuro@semantika.pl.
 5. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zamawiający składając zamówienie poprzez Portal składa ofertę zakupu określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie na stronach Portalu.
 6. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym dla zakupu Produktu oferowanego poprzez Portal.

§ 3

ZAMÓWIENIE

 1. Warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia i jego realizacji jest poprawne wypełnienie pól formularza zamówienia, potwierdzenie zamówienia oraz akceptacja Regulaminu w wersji obowiązującej podczas składania zamówienia.
 2. Formularz zamówienia należy podać następujące informacje:
  1. imię i nazwisko;
  2. w przypadku, gdy Zamawiającym jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą :
   1. nazwa podmiotu,
   2. numer NIP,
   3. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą także imię i nazwisko,
   4. adres wraz z kodem pocztowym,
   5. e-mail oraz telefon kontaktowy.
  3. w przypadku, gdy Zamawiający jest osoba fizyczna nabywająca Produkty w celach bezpośrednio związanych z jej działalnością zawodową:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres wraz z kodem pocztowym,
   3. e-mail oraz telefon kontaktowy.
 3. Złożenie Zamówienia możliwe jest 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia.
 4. Realizacja Zamówienia odbywa się w godzinach pracy Wydawnictwa w dni robocze.
 5. W celu złożenia zamówienia Zamawiający dokonuje wyboru typu Produktu, sposobu i adresu dostawy, adresu na jaki ma być wystawiona faktura VAT oraz sposobu płatności zgodnie ze wskazówkami podanymi na kolejnych etapach składania zamówienia.
 6. Poprzez wypełnienie i akceptację formularza zamówienia Zamawiający akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu.
 7. Poprzez wypełnienie i akceptację formularza zamówienia Zamawiający oświadcza, że nie jest konsumentem i dokonany w Portalu zakup jest bezpośrednio związany z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością zawodową lub gospodarczą.
 8. Złożenie zamówienia przez Zamawiającego jest ofertą zakup Produktów objętych zamówieniem. Poprawne wypełnienie formularza zamówienia skutkuje przyjęciem go przez Wydawnictwo.
 9. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Zamawiający jest o tym fakcie informowany e-mailem lub telefonicznie. Zamawiający ma wówczas w ciągu 2 dni prawo do rezygnacji z zamówienia lub żądania dostarczenia zamówienia w terminie późniejszym.

§ 4

PŁATNOŚĆ

 1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty całej ceny wraz z podatkiem VAT oraz kosztów dostawy .
 2. Płatność za zamówione Produkty odbywa się w formie przedpłaty lub płatności online w końcowym etapie procesu zamówienia.
 3. Zamawiający upoważnia Wydawnictwo na wystawienie faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

§ 5

DOSTAWA

 1. Koszt dostawy zależy od typu wybranego Produktu i pokrywany jest w całości przez Zamawiającego. Koszt dostawy wskazany jest na stronie Portalu oraz znajduje się na doręczonej Zamawiającemu fakturze VAT.
 2. Produkt wysyłany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej.

§ 6

PRODUKT

 1. Przedmiotem oferty jest publikacja na płytach CD obejmująca roczny cykl, na który składają się 4 płyty. Opis Produktu i jego aktualna cena dostępna jest na stronach Portalu. .
 2. Przedłużenie subskrypcji cyklu na kolejny rok nie wymaga odrębnego zamówienia i następuje automatycznie, o ile Zamawiający nie złoży pisemnej rezygnacji w ciągu 30 dni od otrzymania ostatniej płyty z cyklu.
 3. Wydawca nie przyjmuje rezygnacji w czasie trwania cyklu. Rezygnacja złożona w okresie trwania cyklu obowiązuje po jego zakończeniu.
 4. Wydawca nie prowadzi wysyłki produktów „na próbę” tj. na bezpłatny okres testowania produktu.

§ 7

REKLAMACJE

 1. Wydawnictwo przyjmuje reklamacje oraz gwarantuje wymianę wadliwych Produktów wyłącznie w przypadkach błędów drukarskich lub introligatorskich, lub innych wad Produktu powstałych z winy Wydawnictwa lub podczas transportu do Zamawiającego.
 2. Zamawiający ma prawo do złożenia pisemnej reklamacji na oferowane Produkty. Reklamacja winna zostać złożona w terminie 3 dni od daty stwierdzenia jej podstaw.
 3. Reklamację należy przesłać na adres Wydawnictwa lub adres e-mail: biuro@semantika.pl.
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Zamawiającego (imię nazwisko/nazwa firmy, adres pocztowy i/lub e-mail), numer Zamówienia oraz opis problemu. Do reklamacji winien zostać dołączony wadliwy Produkt.
 5. Wydawnictwo ustosunkuje się do każdej reklamacji pisemnie w terminie 30 dni od jej otrzymania, powiadamiając Zamawiającego o sposobie dalszego rozwiązania sprawy. Jeżeli w w/w terminie Wydawnictwo nie ustosunkuje się do żądań Zamawiającego, oznacza to, że żądanie zostało uznane za uzasadnione.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Grupa Wydawnicza Semantika sp. z o.o.. Dane osobowe Klienta podane w formularzu zamówienia podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem. Dane wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówienia oraz do komunikacji handlowej Grupy Wydawniczej Semantika Sp. z o.o. ze swoimi klientami.
 2. Szczegóły dotyczące zbieranych danych, ich ochrony i przetwarzania znajdują się w Polityce Prywatności i Klauzuli Informacyjnej znajdujących się na stronach Portalu.
 3. Zamawiający wypełniając i zatwierdzając niniejszy Regulamin, godzi się na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, potwierdza znajomość treści Regulaminu oraz wyraża zgodę na realizację transakcji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
 4. Aktualnie obowiązujący Regulamin jest dostępny na stronach Portalu. Każdy ma możliwość samodzielnego się z nim zapoznania przed złożeniem Zamówienia i zawarciem umowy.
 5. W zakresie nieuregulowanym treścią niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu lub Umowy jest prawo polskie.
 7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawarcia, wykonywania i rozwiązania zawartej na mocy Regulaminu umowy sprzedaży bądź innych, strony - w przypadku braku porozumienia - skierują do rozstrzygnięcia sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Wydawnictwa.
 8. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Jednakże zmiana treści postanowień Regulaminu staje się skuteczna w stosunku do Zamawiającego dopiero po umieszczeniu nowo brzmiącego Regulaminu na stronach Portalu.
 9. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 17.07.2018 r.