Podsumowanie roku szkolnego 2020/2021 po powrocie do szkół

IX. Procedury. Regulaminy. Zarządzenia

 1. Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły w trakcie prowadzonych w szkole zajęć
 2. Procedura bezpieczeństwa dowozu uczniów i wychowanków
 3. Procedura organizacji nauki w warunkach domowych
 4. Procedura organizacji zdalnego egzaminu klasyfikacyjnego
 5. Procedura podwyższania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w trakcie kształcenia na odległość
 6. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2
 7. Procedura postępowania w przypadku zagrożenia chorobą zakaźną
 8. Procedura realizacji zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 9. Procedura rozliczania wydatków na środki dezynfekcji
 10. Regulamin korzystania z biblioteki szkolnej na czas trwania pandemii COVID-19
 11. Regulamin korzystania z szatni szkolnej podczas epidemii COVID-19
 12. Regulamin wyjścia i pobytu grupy uczniów na plac zabaw i boiska szkolne
 13. Wewnętrzna procedura odbierania arkuszy egzaminacyjnych
 14. Wniosek o modyfikację programu nauczania
 15. Zarządzenie w sprawie informacji o sposobie realizacji zadań szkoły
 16. Zarządzenie w sprawie ustalenia sposobu monitorowania postępów uczniów, sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach
 17. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w trakcie prowadzonych w szkole zajęć
 18. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa dowozu uczniów i wychowanków
 19. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa organizacji egzaminów
 20. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury realizacji zajęć praktycznych
 21. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury realizacji zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 22. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury rozliczania wydatków na środki dezynfekcji
 23. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury odbierania arkuszy organizacyjnych w czasie egzaminów w czasie epidemii COVID-19