§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 05.04.2023

Liczba stron: 1

Oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

§ 1 ust. 2 pkt 4n rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron