§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023

Liczba stron: 2

Powierzenie pełnienia obowiązków nauczyciela-opiekuna

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) i § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1569)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron