§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 06.06.2022

Liczba stron: 3

Zaświadczenie o uczęszczaniu do oddziału przygotowawczego

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

§ 6b ust.2 rozporządzenia Ministra EdukacjiiNauki z dnia 21marca 2022r. wsprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz.U. poz. 645 zezm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron