Bieżące funkcjonowanie szkół w czasie pandemii

II. COVID-19. Dokumentacja dla szkół i placówek prowadzących nauczanie zdalne zgodnie z przepisami z dnia 6 listopada 2020 r.

 1. Arkusz oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi niepełnosprawnemu ruchowo w normie intelektualnej w trakcie nauczania zdalnego
 2. Arkusz oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi z dysleksją rozwojową w trybie nauczania zdalnego
 3. Informacja dla SANEPID-u o wystąpieniu u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem
 4. Karta kontroli czystości i dezynfekcji
 5. Karta monitorowania codziennych prac porządkowych
 6. Oświadczenie o spełnieniu warunków do wykonywania pracy zdalnej
 7. Oświadczenie osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej z osobą, która odbywa obowiązkową kwarantannę
 8. Polecenie cofnięcia pracy zdalnej
 9. Polecenie pracy zdalnej
 10. Polecenie wykonywania innej pracy niż określona w umowie
 11. Polecenie wykonywania innej pracy w okresie przestoju
 12. Porozumienie w sprawie ustalenia zadaniowego czasu pracy dla pracowników niepedagogicznych
 13. Porozumienie z nauczycielem o świadczeniu pracy zdalnej podczas kwarantanny
 14. Procedura dotycząca dostarczanie posiłków przez firmę zewnętrzną
 15. Procedura przygotowywania posiłków w kuchni szkolnej
 16. Regulamin pracy zdalnej
 17. Rejestr mycia i dezynfekcji powierzchni korytarzy i szatni
 18. Rejestr mycia i dezynfekcji powierzchni w salach lekcyjnych sanitarnego
 19. Wniosek do organu prowadzącego o zawieszenie zajęć
 20. Wniosek do powiatowego państwowego inspektora sanitarnego
 21. Zarządzenie dyrektora w sprawie dokumentowania zdalnej pracy przez pracowników niepedagogicznych
 22. Zarządzenie w sprawie pracy zdalnej
 23. Zawiadomienie kuratora o zawieszeniu zajęć
 24. Zawiadomienie organu prowadzącego i kuratora oświaty o sposobie realizacji zajęć
 25. Zgoda rodzica na pomiar temperatury ciała dziecka

VI. Narzędzia ewaluacji: Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej w zakresie edukacji przyrodniczej i mate

 1. Ankieta dla rodziców ucznia
 2. Ankieta dla ucznia
 3. Arkusz obserwacji zajęć edukacyjnych
 4. Projekt ewaluacji wewnętrznej
 5. Wywiad grupowy z nauczycielami

VIII. Narzędzia ewaluacji: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów o zróżnicowan

 1. Analiza procesu organizacji i udzielania PPP przez dyrektora szkoły
 2. Ankieta dla rodziców ucznia o SPE
 3. Arkusz analizy dokumentów
 4. Projekt ewaluacji wewnętrznej
 5. Wywiad grupowy z wychowawcami