§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 06.06.2022

Liczba stron: 2

Powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 44m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.) oraz § 16 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 373)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron