§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 06.06.2022

Liczba stron: 2

Powołanie komisji w celu przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 44l ust. 1 ustawy z 07.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.) oraz § 15 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 373)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron