§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 21.01.2022

Liczba stron: 2

Karta oceny pracy nauczyciela

Podstawa prawna (przygotowania) dokumentu

Art. 6a ust. 8 Ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst. jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1762). - §4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1625)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron