Kompletny zestaw OBOWIĄZKOWYCH dokumentów w szkołach i placówkach w okresie styczeń – marzec 2022 r.

XIII. Uzyskiwanie stopni awansu zawodowego przez nauczycieli § wymagane

 1. Zobowiązanie do poprawienia planu rozwoju zawodowego po wprowadzeniu w nim zmian na wniosek nauczyciela

XVIII. Podsumowanie I semestru

 1. Arkusz dla pedagoga szkolnego. Monitorowanie procesu organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom o SPE w okresie kształcenia na odległość od września do grudnia 2021 r.
 2. Arkusz dla wychowawcy klasy. Monitorowanie procesu organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom o SPE w okresie kształcenia na odległość od września do grudnia 2021 r.
 3. Arkusz kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły. Ocena prawidłowości realizacji zadań szkoły w zakresie organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych
 4. Arkusz monitorowania procesu. Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia
 5. Arkusz monitorowania przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego
 6. Arkusz monitorowania przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty
 7. Arkusz sprawozdawczy wychowawcy klasy za I półrocze roku szkolnego 2021/2022
 8. Sprawozdanie ilościowe i merytoryczne z realizacji zajęć specjalistycznych w I półroczu roku szkolnego 2021/2022
 9. Sprawozdanie z realizacji zadań psychologa w I półroczu w roku szkolnym 2021/2022
 10. Sprawozdanie z realizacji zadań zespołu ds. opracowania IPET. Organizacja i udzielanie pomocy uczniowi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Organizacja kształcenia specjalnego
 11. Sprawozdanie z realizacji zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia w ramach organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom uzdolnionym
 12. Sprawozdanie z wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego za rok I półrocze roku szkolnego 2021/2022