§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 07.04.2023

Liczba stron: 1

Zaproszenie przedstawiciela związku zawodowego do udziału w pracach Komisji Egzaminacyjnej

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Art. 9g ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron