Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

VII. Plan i formy nadzoru pedagogicznego

 1. Arkusz monitorowania działań. Kształcenie u dzieci kompetencji kluczowych
 2. Arkusz monitorowania procesu. Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia
 3. Harmonogram szkoleniowych rad pedagogicznych
 4. Plan nadzoru pedagogicznego – szkoła podstawowa
 5. Plan nadzoru pedagogicznego – szkoła ponadpodstawowa
 6. Procedura sprawowania nadzoru pedagogicznego
 7. Projekt ewaluacji wewnętrznej. Obszary: 1. Działania wychowawcze szkoły. 2. Wychowanie do wartości. 3. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne
 8. Projekt ewaluacji wewnętrznej. Obszary: 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej w zakresie edukacji przyrodniczej i matematycznej. 2. Rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u uczniów
 9. Projekt ewaluacji wewnętrznej. Obszary: 1. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. 2. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych
 10. Projekt ewaluacji wewnętrznej. Szkoła podstawowa. Obszar: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
 11. Projekt ewaluacji wewnętrznej. Szkoła ponadpodstawowa. Obszar: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
 12. Przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia

XIII. Pracodawca – pracownik

 1. Akt mianowania
 2. Aneks do umowy z nauczycielem (angaż)
 3. Informacja o przekształceniu umowy o pracę na czas określony
 4. Informacja o przekształceniu umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania
 5. Informacja o warunkach zatrudnienia - angaż
 6. Polecenie służbowe wykonywania innych obowiązków (spoza zakresu czynności dla stanowiska pracy) *
 7. Porozumienie w sprawie ustalenia zadaniowego czasu pracy*
 8. Praca zdalna – wskazówki UODO
 9. Procedura weryfikacji kandydata do pracy w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
 10. Procedura weryfikacji niekaralności dyscyplinarnej nauczyciela
 11. Propozycja minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
 12. Przekształcenie umowy terminowej na czas nieokreślony po 36 miesiącach
 13. Regulamin okresowej oceny pracowników
 14. Umowa o pracę dla nauczyciela stażysty bez przygotowania pedagogicznego
 15. Umowa o pracę na czas nieokreślony dla nauczyciela kontraktowego
 16. Umowa o pracę na czas nieokreślony dla nauczyciela mianowanego i dyplomowanego
 17. Umowa o pracę na czas określony dla nauczyciela stażysty
 18. Umowa o pracę na czas określony dla nauczyciela zatrudnionego za zgodą kuratora zawarta z przyczyn organizacyjnych
 19. Umowa o pracę na czas określony zawarta w związku z organizacją nauczania
 20. Umowa o pracę na okres próbny
 21. Umowa o pracę na zastępstwo
 22. Umowa o pracę na zastępstwo dla nauczyciela zatrudnionego za zgodą kuratora
 23. Umowa o pracę z osobą niebędącą nauczycielem zatrudnioną za zgodą kuratora oświaty
 24. Umowa o pracę z osobą niebędącą nauczycielem zatrudnioną za zgodą organu prowadzącego
 25. Wniosek do Kuratorium Oświaty w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienia nauczyciela bez kwalifikacji
 26. Wniosek o wyrażenie zgody na zatrudnienie na podstawie art. 15 Prawa oświatowego
 27. Wniosek o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela na podstawie art. 10 ust. 9 KN
 28. Wzór umowy o pracę na czas określony
 29. Wzór umowy o pracę na czas określony z nauczycielem stażystą
 30. Wzór umowy o pracę na czas określony z przyczyn organizacyjnych
 31. Wzór umowy o pracę na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela
 32. Wzór umowy o pracę z osobą niebędącą nauczycielem (art. 15 UPO)
 33. Wzór umowy o pracę z osobą nieposiadającą przygotowania pedagogicznego.docx
 34. Wzór umowy-zlecenia