§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023

Liczba stron: 2

Pisemne powiadomienie o dokonywaniu oceny pracy z inicjatywy dyrektora szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły lub rady rodziców dyrektor

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

§4ust. 1 rozporządzenia MEiN z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron