Podsumowanie I półrocza w nauczaniu hybrydowym oraz zdalnym

II. Nadzór pedagogiczny – podsumowanie I półrocza

 1. Ankieta dla rodziców ucznia klasy 1-3. Realizacja kształcenia na odległość w I półroczu roku szkolnego 2020/2021
 2. Arkusz dla nauczyciela. Monitorowanie procesu sprawdzania i oceniania uczniów w okresie kształcenia na odległość od września do grudnia 2020
 3. Arkusz dla pedagoga szkolnego. Monitorowanie procesu organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom o SPE w okresie kształcenia na odległość od września do grudnia 2020 r.
 4. Arkusz dla wychowawcy klasy. Monitorowanie procesu organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom o SPE w okresie kształcenia na odległość od września do grudnia 2020 r.
 5. Arkusz kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły. Ocena prawidłowości realizacji zadań szkoły w zakresie organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych
 6. Arkusz monitorowania procesu. Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia
 7. Arkusz monitorowania przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego
 8. Arkusz monitorowania przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty
 9. Arkusz obserwacji zajęć edukacyjnych, obowiązkowych, realizowanych w trybie zdalnym
 10. Arkusz sprawozdawczy wychowawcy klasy za I półrocze roku szkolnego 2020/2021
 11. Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w I półroczu roku szkolnego 2020/2021
 12. Podsumowanie pracy nauczyciela. I półrocze roku szkolnego 2020/2021
 13. Projekt ewaluacji wewnętrznej/kształtującej. Realizacja kształcenia na odległość w I półroczu roku szkolnego 2020/2021. Szkoła podstawowa
 14. Raport z ewaluacji wewnętrznej
 15. Sprawozdanie ilościowe i merytoryczne z realizacji zajęć specjalistycznych w I półroczu roku szkolnego 2020/2021
 16. Sprawozdanie nauczyciela z nauczania zdalnego
 17. Sprawozdanie z działalności koła
 18. Sprawozdanie z działalności zespołu
 19. Sprawozdanie z realizacji zadań psychologa w I półroczu w roku szkolnym 2020/2021
 20. Sprawozdanie z realizacji zadań wychowawcy klasy. I półrocze roku szkolnego 2020/2021
 21. Sprawozdanie z realizacji zadań zespołu ds. opracowania IPET. Organizacja i udzielanie pomocy uczniowi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Organizacja kształcenia specjalnego
 22. Sprawozdanie z realizacji zadań zespołu wychowawczego za I półrocze roku szkolnego 2020-2021
 23. Sprawozdanie z realizacji zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia w ramach organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom uzdolnionym
 24. Sprawozdanie z wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego za rok I półrocze roku szkolnego 2020/2021
 25. Sprawozdanie zespołu przedmiotowego za I półrocze roku szkolnego 2020/2021
 26. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego
 27. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie wyników śródrocznej klasyfikacji
 28. Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły

VI. Sprawy pracownicze

 1. Angaż dla nauczyciela
 2. Decyzja o odmowie udzielenia urlopu uzupełniającego
 3. Decyzja o odwołaniu z urlopu wypoczynkowego nauczyciela
 4. Decyzja o przesunięciu urlopu pracownika niepedagogicznego
 5. Decyzja o przyznaniu nagrody jubileuszowej
 6. Decyzja o udzieleniu urlopu wypoczynkowego
 7. Decyzja w sprawie udzielenia nauczycielowi urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w części z powodu usprawiedliwionej nieobecności w pracy
 8. Decyzja w sprawie udzielenia nauczycielowi urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w części z powodu usprawiedliwionej nieobecności w pracy
 9. Indywidualna informacja o nowych wysokościach dodatków
 10. Informacja dotycząca dokumentacji pracowniczej w związku z ustaniem zatrudnienia
 11. Informacja o braku uprawnienia do dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 12. Informacja o przesunięciu terminu urlopu wypoczynkowego
 13. Informacja o przyznaniu dodatku wiejskiego
 14. Informacja o przyznaniu odprawy emerytalno-rentowej
 15. Informacja o zmianie przydziału godzin ponadwymiarowych
 16. Informacja w sprawie obniżenia obowiązkowego wymiaru zajęć
 17. Karta oceny ryzyka zawodowego według Polskiej Normy
 18. Odwołanie z urlopu wychowawczego
 19. Oświadczenie nauczyciela o wskazaniu podstawowego miejsca pracy
 20. Oświadczenie pracownika w sprawie dokonywania potrąceń z wynagrodzenia
 21. Plan urlopów wypoczynkowych
 22. Potwierdzenie skorzystania z urlopu na żądanie
 23. Pozew dyrektora w związku z odwołaniem ze stanowiska
 24. Protokół zniszczenia
 25. Przyznanie dodatku funkcyjnego
 26. Przyznanie dodatku motywacyjnego
 27. Przyznanie dodatku za warunki pracy
 28. Rezygnacja ze stanowiska wicedyrektora
 29. Rozliczenie godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych
 30. Skierowanie na zaległy urlop wypoczynkowy pracownika niepedagogicznego
 31. Skierowanie pracownika przez pracodawcę na urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia
 32. Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 33. Wezwanie do naprawienia szkody
 34. Wniosek nauczyciela o podzielenie urlopu uzupełniającego na części
 35. Wniosek nauczyciela zajmującego stanowisko kierownicze o udzielenie urlopu wypoczynkowego
 36. Wniosek o udzielenie urlopu na żądanie
 37. Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego
 38. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego na dziecko wymagające szczególnej opieki
 39. Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim
 40. Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego nauczyciela (realizuje obowiązki nauczyciela szkoły feryjnej i nieferyjnej)
 41. Wniosek o udzielenie w terminie późniejszym niewykorzystanej części urlopu
 42. Wniosek o urlop okolicznościowy
 43. Wniosek o zwolnienie od pracy na wyjście w sprawach osobistych
 44. Wniosek o zwrot kosztów w związku z odwołaniem z urlopu wypoczynkowego
 45. Wypowiedzenie warunków płacy w zakresie prawa do dodatku funkcyjnego
 46. Wypowiedzenie warunków płacy w zakresie prawa do dodatku motywacyjnego
 47. Zarządzenie w sprawie ustalenia planu urlopów
 48. Zawiadomienie byłego pracownika o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej
 49. Zgoda pracownika na potrącenie nadpłaty z wynagrodzenia