§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 06.04.2023

Liczba stron: 1

Odwołanie oświadczenia o wypowiedzeniu stosunku pracy

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Art. 61 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w zw. z Art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Zmiana i rozwiązywanie zatrudnienia nauczycieli

PAKIET: Marzec 2023

Kodeks pracy po zmianach, Karta Nauczyciela 2023, nowe wymagania w konkursie na dyrektora szkoły. Rekrutacja, organizacja pracy, bieżące funkcjonowanie placówki.