§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 06.04.2023

Liczba stron: 1

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek orzeczenia lekarskiego o niezdolności do pracy

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) * dotyczy nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Zmiana i rozwiązywanie zatrudnienia nauczycieli

PAKIET: Marzec 2023

Kodeks pracy po zmianach, Karta Nauczyciela 2023, nowe wymagania w konkursie na dyrektora szkoły. Rekrutacja, organizacja pracy, bieżące funkcjonowanie placówki.