§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 04.09.2023

Liczba stron: 1

Oświadczenie nauczyciela o pozostawaniu w jednym stosunku pracy (dot. nagrody specjalnej)

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron