§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 03.06.2023

Liczba stron: 2

Powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 44m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2230)) oraz § 16 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 373 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron