§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 07.06.2022

Liczba stron: 1

Zawiadomienie organu sprawującego nadzór pedagogiczny/organu prowadzącego o posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 9g ust. 4 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron