Kompletny zestaw OBOWIĄZKOWYCH dokumentów w szkołach i placówkach w okresie marzec-maj 2022 r.

VII. Uzyskiwanie stopni awansu zawodowego przez nauczycieli § wymagane

 1. "Wniosek nauczyciela mianowanego o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego "
 2. "Wniosek nauczyciela urlopowanego/zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy o podjęcie postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego "
 3. Decyzja o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
 4. Informacja o prawie wglądu do akt przed wydaniem decyzji
 5. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty za okres stażu
 6. Projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu sporządzony przez opiekuna stażu
 7. Sprawozdanie dyrektora z 3 lat działalności – awans dyrektora
 8. Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji
 9. Wniosek Dyrektora do Rady Rodziców o opinię o pracy nauczyciela stażysty/kontraktowego/mianowanego
 10. Wniosek nauczyciela kontraktowego o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
 11. Wniosek nauczyciela stażysty o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
 12. Wniosek nauczyciela-dyrektora szkoły o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
 13. Zaproszenie przedstawiciela związku zawodowego do udziału w pracach Komisji Egzaminacyjnej
 14. Zaświadczenie o akceptacji
 15. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu
 16. Zawiadomienie dla organu prowadzącego szkołę/sprawującego nadzór pedagogiczny o posiedzeniu Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego
 17. Zawiadomienie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego

VII. Zatrudnianie, zwalnianie i urlopy nauczycieli § wymagane

 1. Informacja o przekształceniu okresowej umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania
 2. Informacja o przekształceniu okresowej umowy o pracę w umowę na czas nieokreślony
 3. Kryteria zwalniania nauczycieli w związku ze zmianami organizacyjnymi
 4. Kryteria zwalniania pracowników niepedagogicznych
 5. Odmowa dokonania sprostowania w świadectwie pracy
 6. Odwołanie oświadczenia o wypowiedzeniu stosunku pracy
 7. Pismo w sprawie ograniczenia wymiaru zatrudnienia nauczyciela, z którym nawiązano stosunek pracy przez mianowanie
 8. Przeniesienie nauczyciela na jego prośbę na inne stanowisko w tej samej szkole
 9. Przeniesienie nauczyciela z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej szkole
 10. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie zmian organizacyjnych i niezłożeniu wniosku o przeniesienie w stan nieczynny
 11. Rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela wskutek przejścia na emeryturę
 12. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie całkowitej likwidacji placówki
 13. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek cofnięcia skierowania do nauczania religii
 14. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek orzeczenia lekarskiego o niezdolności do pracy
 15. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek uzyskania negatywnej oceny pracy
 16. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden rok
 17. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania na jego wniosek
 18. Rozwiązanie umowy o pracę podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela
 19. Wniosek nauczyciela o przeniesienie w stan nieczynny
 20. Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy
 21. Wniosek o wydanie przez pracodawcę świadectwa pracy
 22. Wystąpienie o zgodę do dyrektora szkoły w związku z przeniesieniem nauczyciela z art. 18 KN
 23. Zawiadomienie związków zawodowych o zamiarze wypowiedzenia stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania
 24. Zgoda dyrektora szkoły na przeniesienie nauczyciela w trybie art. 18 ustawy Karta Nauczyciela
 25. Zgoda nauczyciela w ciąży na godziny ponadwymiarowe